O firmie

Firma ELSMYK to zesp???? fachowc??w z dziedziny elektronicznych system??w zabezpiecze??. Jeste??my firm?, kt??ra zajmuje si? szerokim wachlarzem us??ug.

Nasza oferta

Zajmujemy si? projektowaniem, sprzeda???, monta??em oraz serwisem nast?puj?cych system??w:

 • Systemy sygnalizacji w??amania i napadu;
 • Telewizja przemys??owa;
 • Kontrola dost?pu i realizacji czasu pracy;
 • Systemy PPO??;
 • Systemy oddymiania;
 • Siedzi okablowania strukturalnego i instalacji teletechnicznych;
 • Instalacje elektryczne;
 • Instalacje inteligentnego budynku;
 • Badania i pomiary instalacji elektrycznych;
 • Instalacje domofonowe i wideo domofonowe;
 • Automatyka bram i szlaban??w;
 • Klimatyzacja;
 • Wentylacja;
 • Centralne odkurzacze
Posiadamy wieloletnie do??wiadczenie w zakresie monta??u wy??ej wymienionych system??w, jednak ??eby nad???y? za nowinkami technologicznymi uczestniczymy w licznych szkoleniach, na kt??rych rozwijamy i doskonalimy swoje umiej?tno??ci. Naszych pracownik??w ???czy zapa?? do pracy i jeden cel jakim jest zapewnienie bezpiecze??stwa, komfortu i zadowolenia klienta. Podejmuj?c wsp????prac? z nasz? firm?, uzyskacie Pa??stwo fachowe odpowiedzi na pytania, w??a??ciwy dob??r urz?dze??, kt??re b?d? odpowiada? Pa??stwa wymaganiom.

Color Presets

Navigation Style